Vampire — Georgi Mashev

Vampire by Georgi Mashev (1887-1946)