Maypole — Wendell Gladstone

20111215101441-9

Maypole, 2010 by Wendell Gladstone (b. 1972)