Skeleton Party — Edward Burra

Skeleton Party circa 1952-4 by Edward Burra 1905-1976

Skeleton Party, 1954 by Edward Burra (1905–1976)

Untitled — Edward Burra

Untitled, 1940 by Edward Burra (1905–1976)

Cupbearer — Edward Burra

Cupbearer 1929 by Edward Burra 1905-1976

Cupbearer, 1929 by Edward Burra (1905–1976)

Keep Your Head — Edward Burra