Fallen — Jesse Mockrin 

Fallen, 2020 by Jesse Mockrin (b. 1981)

Caught Fire and Fury — Jesse Mockrin

Caught Fire and Fury, 2019 by Jesse Mockrin (b. 1981)

In Mid-world — Jesse Mockrin

mid-word-2017_1340_c

In Mid-world, 2017 by Jesse Mockrin (b. 1981)