Hollow People — Morteza Katouzian

dfw8qn56_2655s6gwtsgw_b

Hollow People, 1976 by Morteza Katouzian (b. 1943)

Advertisements