Tyurlikov and Alien — Gely Korzhev

tumblr_okcgh77hxe1un6l79o6_1280

Tyurlikov and Alien, 1981 by Gely Korzhev (1925-2012)