Smartphones — Chen Danqing

chen-danqing-smartphones-2016-oil-on-canvas-180x160cm

Smartphones, 2016 by Chen Danqing (b. 1953)