Reading by the Moon — Tsukioka Yoshitoshi

Reading by the Moon, 1888 by Tsukioka Yoshitoshi (1839 – 1892)

Pandora’s Box — Tsukioka Yoshitoshi

126136948989078917ltsdxp

Minamoto no Yorimitsu Preparing to Kill the Earth Spider — Tsukioka Yoshitoshi

5050161212810010

Looking Warm (The Appearance of an Urban Widow of the Kansei Era) — Tsukioka Yoshitoshi

Spider Princess — Tsukioka Yoshitoshi

Songoku, the Monkey King and the Jewelled Hare by the Moon — Tsukioka Yoshitoshi