Portrait of Ivan Turgenev — Vasily Perov

Portrait of the Author Fyodor Dostoevsky — Vasily Perov