Ash Wednesday — Carl Spitzweg

ash-wednesday-1860

Ash Wednesday — Carl Spitzweg

The Sunday Walk — Carl Spitzweg

The Poor Poet — Carl Spitzweg

the-poor-poet-1837

Intercepted Love Letter — Carl Spitzweg

the-intercepted-love-letter.jpg!HD

A Visit — Carl Spitzweg

a-visit.jpg!HD

The Bookworm — Carl Spitzweg